Žádejte odškodnění pracovního úrazu

Počty pracovních úrazů se v posledních letech v České republice pohybují dle statistik Státního úřadu inspekce práce okolo 45 tisíc úrazu za rok, konkrétně v roce 2018 bylo zaznamenáno 44.365 pracovních úrazů, a to včetně 123 úrazů smrtelných. Každý zaměstnanec by tak měl mít základní povědomí, jak v případě pracovního úrazu postupovat, znát svá práva a vědět, na jaké odškodnění mu vzniká v případě pracovního úrazu nárok.  

Hlavním právním předpisem pro řešení odškodnění pracovního úrazu a náhrad z něj plynoucích je zákoník práce. Zaměstnanec se dle něj může v případě pracovního úrazu domáhat kompenzace přímého poškození zdraví, tzn.  odškodnění vytrpěné bolesti (bolestného) a odškodnění ztížení společenského uplatnění (trvalých následků úrazu). Způsob výpočtu těchto náhrad je vymezen nařízením vlády č. 276/2015 Sb., Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zákoník práce dále stanovuje možnost domáhat se náhrady nákladů spojených s utrpěný pracovním úrazem a jeho léčbou. Tyto tzv. účelně vynaložené náklady zahrnují například úhrady za léky, zdravotní pomůcky či náklady na cesty do zdravotnických zařízení.

Pracovní úraz a s ním související pracovní neschopnost samozřejmě často znamenají pro poškozeného zaměstnance výpadek příjmů. Dle zákoníku práce může v takovém případě poškozený zaměstnanec požadovat náhradu této tzv. ztráty na výdělku, a to jednak ve formě náhrady ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a v odůvodněných případech i ve formě náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renty).

Utrpěli jste pracovní úraz a potřebujete pomoci s vymáháním odškodnění? Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.