Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které nám kladete.

V těchto situacích je nutné si uvědomit, že pojišťovna není váš partner, ale protistrana.

V zájmu pojišťovny tak není plnit v maximální možné míře, neboť pojišťovna vždy chrání v prvé řadě své vlastní zájmy.

Z naší praxe víme, že pojišťovna povětšinou plní v základní míře a snaží se tak případ co nejrychleji uzavřít. Obvykle ale neinformuje poškozeného o dalších nárocích, které opomněl uplatnit nebo uplatnil pouze částečně. Často se přitom jedná o vysoké částky, mnohdy převyšující i základní vyplacené odškodnění.

S námi budete mít jistotu, že jste obdrželi odškodnění v maximální možné výši.

Ze spolupráce s námi vám neplynou žádná skrytá rizika. Prvotní konzultace a analýza případu je bezplatná. Při následném vymáhání odškodnění nabízí naše společnost klientům vysoký komfort a jistotu. V rámci našeho kompletního servisu klientům zajistíme služby specializované advokátní kanceláře, spolupracujících znalců a dalších odborníků. Naše spolupráce s klienty je přitom založena na zásadě „žádná výhra, žádná odměna“, tj. dohodnutá odměna je čerpána až z úspěšně vymoženého odškodnění. V případě, kdy ale k vymožení odškodnění nedojde, nebudeme po Vás požadovat žádnou odměnu. Některé z referencí naších spokojených klientů naleznete zde.

Ano, všem klientům zajišťujeme ohodnocení jejich nároků pečlivě vybranými spolupracujícími znalci z oboru. Z praxe víme, že i v případech, kdy je lékař ochotný formuláře vyplnit, je často neúmyslně vyplní nesprávně a může vás v konečném důsledku připravit o vysoké částky odškodnění.

Při spolupráci s námi tak máte jistotu, že veškeré Vaše nároky budou ohodnoceny správně a v odpovídající výši.

Velmi častým dotazem poškozených je, jaká je správná hodnota jednoho bodu při odškodnění bolestného u jimi utrpěné újmy na zdraví. Hodnota bodu však může lišit dle typu úrazu a příslušného roku, kdy k němu došlo.

Pro zjednodušení jsme problematiku okolo hodnoty bodu shrnuli v našem článku.

Podobné situace jsou bohužel u pracovních úrazů poměrně časté.

V takovém případě Vám zajistíme zastoupení specializovanou advokátní kanceláří, zahájíme komunikaci přímo se zaměstnavatelem a žádáme ho o vystavení záznamu o úrazu. Následně za Vás převezmeme veškerá jednání se zaměstnavatelem a pojišťovnou k vymožení spravedlivého odškodnění Vašeho pracovního úrazu.

Do naší specializace patří i případy újmy na zdraví vzniklé následkem pochybení lékařů.

V těchto případech se spolupracujícím znalcem na základě příslušné lékařské dokumentace ověříme, zda došlo k pochybení lékaře a případně, zda je Vaše újma v přímé příčinné souvislosti s tímto pochybením.

Zajistíme Vám specializovanou advokátní kancelář, necháme vypracovat bodové hodnocení bolesti, trvalých následků a dalších nároků. Následně za Vás začneme vyjednávat o odškodném, nejdříve mimosoudně a v situaci, kdy není protistrana ochotna plnit i případně soudní cestou.

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, nikdy neodjíždějte z místa nehody a pokud možno, nemanipulujte s vozidlem. V opačném případě by došlo k maření nezbytného šetření nehody policejními orgány.

Jsou-li na místě zraněné osoby, poskytněte v součinnosti první pomoc a přivolejte záchrannou službu.

Policii musíte bezpodmínečně zavolat v případě, že došlo ke zranění osoby, ke škodě na majetku třetí osoby, která není účastníkem nehody, či v případě, že škoda na některém ze zúčastněných vozidel převyšuje částku 100 000 Kč.

Oznamte dopravní nehodu na pojišťovně, kde má viník nehody sjednáno povinné ručení.

Sepsali jsme o tom i celý článek: Jak postupovat po dopravní nehodě

Stanete-li se poškozeným při nezaviněné dopravní nehodě, máte z povinného ručení vozidla, kterým došlo ke způsobení dopravní nehody, nárok na náhradu škody na vozidle, náhradu věcné škody (např. poškozené oblečení, telefon) a v případě utrpění újmy na zdraví můžete požadovat odškodnění újmy na zdraví.

V případě zranění lze požadovat odškodnění doposud vytrpěné bolesti, náklady spojené s péčí o zdraví (náklady léčení, cestovné do zdravotnických zařízení, náklady péče o nesoběstačnou osobu), ušlý příjem a v případě újmy trvalejšího charakteru rovněž ztížení společenského uplatnění.

Více v článku Co lze vymáhat z povinného ručení

Pokud při dopravní nehodě, které jste se stali účastníkem, nedošlo na vozidlech ke škodě vyšší než 100 000 Kč, nedošlo ani k poškození majetku třetích osob a nebyla zraněna či dokonce usmrcena žádná osoba, nejste povinni přivolat na místo policii.

Na druhou stranu vám však v těchto případech vzniká zákonná povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Zákon vyžaduje, aby záznam obsahoval identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Pokud bude dokument obsahovat zmíněné náležitosti, můžete si sepsat vlastní záznam. Je však mnohem pohodlnější užít standardizovaného formuláře s názvem „Záznam o dopravní nehodě“.

Přečtěte si celý článek: Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě

Závažnost utrpěného zranění poškozeného při dopravní nehodě obvykle určuje, zda nehoda a jednání viníka nehody řešena jako přestupek nebo trestný čin. Významnou okolností je rovněž určení, jakou významnou povinnost v silničním provozu porušil viník nehody. 

Při prověřování dopravní nehody je pro určení průběhu nehodového děje obvykle stanoven znalec z oboru dopravy a pro rozsah zranění souvisejícího s dopravní nehodou je stanoven znalec z oboru zdravotnictví.

Na základě provedených důkazů policejní orgán zpravidla rozhodne, zda se bude protiprávní jednání hodnotit jako trestný čin a zahájí pak trestní stíhání viníka, nebo šetření nehody předá k rozhodnutí správnímu orgánu.

Přečtěte si více v článku, který jsme sepsali: Jak probíhá šetření dopravní nehody?