Pracovní úraz

Zranili jste se při výkonu práce? Způsobil vám újmu na zdraví jiný zaměstnanec? Utrpěli jste újmu na zdraví následkem nemoci z povolání? Přišli jste v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání o osobu blízkou?

Pracovní úraz může potkat kohokoliv bez ohledu na profesi a druh vykonávané práce. Pokud se při výkonu práce zraníte či se u vás rozvine nemoc z povolání, máte nárok požadovat odškodnění újmy na zdraví ze zákonného pojištění zaměstnavatele.

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinný uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Za vzniklou škodu přitom zodpovídá bez ohledu na to, zda ji přímo zavinil či nikoliv. Není tedy důvod se obávat, že by váš zaměstnavatel neměl dostatek finančních prostředků na plné odškodnění pracovního úrazu.

Nároky zaměstnance vzniklé v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání mohou dosahovat značných částek, proto se svého nároku na spravedlivé odškodnění nikdy nevzdávejte. Pomůžeme vám zorientovat se ve spleti paragrafů a zajistíme vám profesionální pomoc při vymáhání odškodnění  pracovního úrazu či nemoci z povolání.


Zadejte vaše jméno a telefon, ozveme se vám

Víte, na co máte nárok?

Zranění, trvalé následky

Utrpěli jste následkem pochybení zdravotníka zranění či přetrvávají zdravotní obtíže po delší dobu?
Zjistěte, jak získat adekvátní odškodnění.

Úmrtí

Přišli jste v důsledku pochybení zdravotníka o osobu blízkou?
Zjistěte, na co máte nárok.

Ztráta
na výdělku

Došlo při léčbě zranění k výpadku vašich příjmů? Neumožňuje vám zranění vrátit se do práce? Zjistěte, v jaké výši náhradu vymáhat.

Jak to funguje?

Zavoláme
vám

Po obdržení vašeho dotazu vás co nejdříve kontaktujeme.

Zašlete nám
podklady

Poskytnete nám základní podklady k řešené události. Preferujeme elektronickou formou, ale zvládneme to i jinak.

Případ bezplatně analyzujeme

Rychle a bez jakýchkoliv poplatků. Během pár pracovních dnů se vám ozveme s návrhem dalšího postupu.

Převezmeme
zastoupení

Pokud vám budeme schopni pomoci, uzavřeme smluvní dokumentaci a pustíme se do toho.

Vymůžeme adekvátní odškodnění

S pomocí zkušených advokátů pro vás vymůžeme nejvyšší možné odškodnění.
S naší společností máte garanci úspěchu.

Odměnu si zasloužíme pouze v případě úspěchu

Smluvenou odměnu si nárokujeme pouze v případě vymoženého odškodnění. Pokud pro vás nevymůžeme žádné odškodnění, nic nám neplatíte.

Proč spolupracovat zrovna s námi?

Časté dotazy k pracovním úrazům

Co rozumět pracovním úrazem?

Zákon definuje pracovní úraz jako poškození zdraví, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, případně pro plnění pracovních úkolů. Typickými příklady pracovních úrazů je například:

 • Úraz při převlékaní v šatně zaměstnavatele (i před zahájením pracovní doby);
 • Úraz jako následek pádu na pracovišti, např. do výkopu;
 • Zranění, které zaměstnanec utrpí pro výkon svého povolání (např. v důsledku napadení).

Co naopak není pracovním úrazem?

Pracovní úrazem naopak není například zranění, k němuž došlo:

 • při cestě do/z práce;
 • cestou k lékaři či na oběd do restaurace – zranění, k nimž došlo v např. v interní jídelně na pracovišti zaměstnavatele však naopak zpravidla pracovním úrazem budou;
 • při činnosti vykonávané přes zákaz zaměstnavatele.

Co tedy dělat, pokud se vám stane pracovní úraz?

V prvé řadě je nutné pracovní úraz nahlásit vašemu nadřízenému. Následně pokud nedošlo k převozu do lékařského zařízení, vyhledejte lékaře, který váš stav zajistí. Výsledek této prohlídky (tj. lékařskou zprávu) pak důsledně uchovejte. Dále zjistěte, zda zaměstnavatel splnil svou povinnost a pracovní úraz zavedl do knihy pracovních úrazů a vyžádejte si kopii záznamu o pracovním úrazu (zaměstnavatel má povinnost vám záznam poskytnout). Konečně pak žádejte po zaměstnavateli odškodnění vašeho pracovního úrazu, nebo se obraťte na naší advokátní kancelář, která se o jednání se zaměstnavatelem postará.

Co když mi zaměstnavatel odmítá pracovní úraz uznat?

Nezřídka se lze setkat s případy, kdy zaměstnavatelé odmítají uznat pracovní úraz, přičemž tak činí z rozličných důvodů. Jedním z těchto důvodů bude například tvrzení, že zaměstnanci danou činnost zaměstnavatel „přímo nenařídil“. V daném ohledu je si pak nutné položit otázku, lze-li zařadit činnost pod tzv. „plnění pracovních úkolů“ nebo zda k pracovnímu úrazu došlo „v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů“. Pokud se domníváte, že lze podřadit pracovní úraz pod tuto klasifikaci, pak je nutné na pracovním úrazu trvat a případně se svých nároků domáhat až u soudu. Další možností je též obrátit se na inspektorát práce za účelem zjištění, splnil-li zaměstnavatel své povinnosti, a to např. v oblasti BOZP či evidenci pracovního úrazu.

Co když zaměstnavatel nezanesl pracovní úraz do knihy pracovních úrazů?

Zaměstnavatel je dle Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. povinen vést dokumentaci a vyhotovovat záznamy o všech pracovních úrazech, ať už se jedná o úrazy, které nemají za následek ani pracovní neschopnost, až po takové, jejichž následkem je smrt. Pokud tak nečiní, hrozí mu trest ze strany inspekce práce.

Kdo rozhoduje o pracovních úrazech?

O pracovním úrazu, stejně jako o rozsahu případného odškodnění, rozhoduje výhradně zaměstnavatel, nikoliv tedy například lékař.

Pokud se závěry zaměstnavatele nesouhlasíte, je zapotřebí se svých nároků domáhat.

Na co mám nárok v případě pracovního úrazu?

Nároky, které při pracovním úrazu náleží přímo tomu, kdo utrpěl pracovní úraz, jsou následující:

 • Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
 • Bolestné;
 • Odškodnění za ztížení společenského uplatnění;
 • Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením;
 • Náhrada věcné škody.

V některých případech však mohou mít nároky pramenící z pracovního úrazu i osoby odlišné od toho, jenž úraz utrpěl. Jedná zejména o manžele, rodiče, potomky či sourozence.

Pokud se jedná o smrtelný pracovní úraz, pak výše uvedeným osobám vznikají následující nároky:

 • Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem;
 • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých;
 • Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých;
 • Náhrada věcné škody.

V případě, že se nejedná o smrtelný pracovní úraz, ale přesto je stav poškozeného velmi vážný (jedná se o nejtěžší případy zdravotního postižení, jako např. kómatické stavy), pak vzniká nárok výše uvedeným osobám na tzv. jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Tento druh odškodnění je však možné nárokovat pouze pokud k pracovnímu úrazu došlo až po 1. 1. 2021.

Do kdy je zapotřebí uplatnit pracovní úraz?

U pracovních úrazů obecně platí promlčecí lhůta v délce 3 let od doby, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a kdo za takovou škodu odpovídá. Počátek běhu této lhůty však nemusí být (a zpravidla též nebude) totožný s dnem, kdy k pracovnímu úrazu došlo, například v případě odškodnění bolestného je takovým dnem zpravidla den vyhotovení znaleckého posudku o bolestném.

 

Články

Způsob výpočtu výše odškodnění za trvalé následky

V jakých oblastech znalec zkoumá ztížení společenského uplatnění (neboli trvalé následky): Učení se a aplikace znalostí,Všeobecné úkoly a požadavky,Komunikace,Pohyblivost,Péče o sebe,Život v domácnosti,Mezilidská jednání a vztahy,Hlavní oblasti života, aŽivot komunitní,

Číst dále

Konzultace zdarma
Vyplňte dotazník a my se vám ozveme zpět

Reference

Velice doporučuji se v případě problémů se na 1.zdravotní obrátit. Společnost mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku pochybení zdravotnického zařízení. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění.

B. Brousilová

Praha

Společnost První zdravotní poradenská mi získala odpovídající odškodnění za újmu na zdraví, kterou jsem utrpěla následkem nezaviněné nehody na lyžích způsobené cizincem. Za všechny služby s tím spojené moc děkuji.

I. Krubertová

Poděbrady

S profesionální pomocí První zdravotní jsem se domohla adekvátního odškodnění újmy na zdraví utrpěné při dopravní nehodě.  

A. Žemlová

Újezdeček

Společnost První zdravotní poradenská mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku nezaviněné dopravní nehody. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění. Do budoucna vím, kam se mohu v případě potřeby znovu obrátit.

M. Granečná

Ostrava

Se službami První zdravotní jsem byla nadmíru spokojená. Pomohli mi v situaci po úraze, kdy jsem byla v nesnázích a vymohli pro mě adekvátní odškodnění v důsledku utrpěné újmy na zdraví způsobené pádem na neupraveném chodníku. Moc děkuji za lidskost, nadstandardní jednání a dokonalou komunikaci.

N. Svobodová

Zlín