Školní úraz dítěte: Jak získat odškodnění újmy na zdraví?

 

 

Ročně je České školní inspekci nahlášeno několik desítek tisíc záznamů o školních úrazech, přičemž k nejpočetnějším zraněním dochází na základních školách. Zpravidla se jedná o lehká zranění, ale neobvyklá nejsou ani zranění vážnějšího charakteru. Výjimečně pak dojde ke zranění smrtelnému.

Ptáte se, po kom můžete žádat odškodnění újmy na zdraví právě v souvislosti se školním úrazem? Zákonná úprava odškodnění za školní úrazy je obsažena v závěrečných ustanovení zákoníku práce, která stanoví, že škoda, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. S odškodněním se tedy můžete obracet přímo na školské zařízení bez ohledu na to, zda je tato právnická osoba pojištěná či nikoliv.

Z výše uvedeného dále vyplývá odpovědnost právnické osoby vykonávající činnost dané školy jak v době vyučování, tak i mimo, stane-li se úraz ve školském zařízení – typicky ve družině.

Co se týče nároků odškodnění souvisejících se způsobenou újmou na zdraví, máte nárok vymáhat zejména vytrpěnou bolest, náklady spojené s léčbou, či v případě trvalých následků i ztížení společenského uplatnění dítěte. Je vhodné rovněž zmínit možnost nárokovat věcnou škodu, byla-li dítěti při úrazu způsobena, například rozbitý telefon, roztrhané oblečení a další.