Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, jenž konečně přináší určitou formu zadostiučinění obětem nezákonných sterilizacích. Přijetí tohoto zákona předcházela několikaletá vášnivá debata, jež značně zahýbala veřejným prostorem. Jaká je tedy konečná podoba zákona a jaká práva obětem přiznává?

Kdo se může odškodnění domáhat?

Jednorázové odškodnění ve výši 300.000 Kč si může nárokovat fyzická osoba, která byla v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 podrobena sterilizaci v rozporu s právem, a to ve zdravotnickém zařízení na území České republiky. Přestože se v souvislosti s nezákonnými sterilizacemi hovořilo především o případech romských žen, zákon se samozřejmě vztahuje rovněž na všechny ženy a muže, kteří se nucené sterilizaci ve výše zmíněném období podrobili.

Co se rozumí sterilizací v rozporu s právem?

Sterilizací v rozporu s právem se jednoznačně rozumí takový zdravotní výkon zabraňující plodnosti, ke kterému oběť neudělila souhlas. Za splnění určitých podmínek však lze za sterilizaci v rozporu se zákonem považovat i takové zákroky, k jejichž provedení oběť souhlas udělila. Půjde o případy, kdy souhlas oběti nebyl svobodný či nebyl prostý omylu. Pokud byla oběť vystavena jakékoliv formě nátlaku, donucení či přesvědčování například ze strany lékaře či svých rodinných příslušníků, bude se jednat o nezákonnou sterilizaci. O protiprávní sterilizaci půjde taktéž v případě, kdy byla oběť v momentu udělování souhlasu uvedena v omyl ohledně povahy daného zákroku a jeho možných důsledcích například prostřednictvím podání zkreslených či neúplných informací ze strany lékaře. Za sterilizaci provedenou v rozporu s právem se konečně považují i případy, kdy bylo oběti za podstoupení daného zákroku slíbeno vyplacení sociálních dávek dle tehdy platných právních předpisů o sociálním zabezpečení.

Jak se lze odškodnění domáhat?

Pro přiznání odškodnění je nutné se s žádostí obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení oběti, její datum narození a místo trvalého pobytu, dále pak vylíčení rozhodných skutečností. Oběť by měla dostatečně přesným způsobem popsat, kdy a kde ke sterilizaci došlo a jaké okolnosti tomu předcházely, a dále předložit důkazy, které její tvrzení podporují (především zdravotnickou dokumentaci ze zdravotnického zařízení, kde k předmětnému zákroku došlo, případně podpůrně zdravotnickou dokumentaci od svého praktického lékaře či gynekologa). Pokud oběť není schopna sama důkazy předložit, mělo by postačit, pokud důkazní prostředky k prokázání svých tvrzení dostatečně přesně označí. Ministerstvo si následně samo od takto označených institucí dokumenty vyžádá.

Za jako dlouho musí ministerstvo žádost vyřídit?

Zákon stanoví, že ministerstvo musí v rámci řízení o přiznání nároku rozhodnout nejpozději do 60 dní. Proti případnému zamítavému rozhodnutí se lze následně bránit prostřednictvím podání opravného prostředku v podobě tzv. rozkladu, či v následné fázi prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví.

Dokdy je čas o odškodnění zažádat?

Žádost lze podat u ministerstva zdravotnictví do 3 let od účinnosti tohoto zákona, tj. v období od 1. ledna 2022 do 1. ledna 2025.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít