Jak zvýšit odškodnění bolesti?

Základní náhradu nemajetkové újmy, která je poskytována poškozeným při odškodnění újmy na zdraví, představuje odškodnění bolesti.

Při výpočtu bolestného vychází pojišťovny z mechanismu stanoveného Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika vychází z jednotlivých položek újmy na zdraví, ke kterým jsou stanoveny bodové hodnoty. Pro určení výše odškodnění bolesti je nutné výsledný bodový součet vynásobit částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu.

Toto základní bodové hodnocení bolesti je však možné navýšit.

Pokud základní hodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy na zdraví, může být výše náhrady posuzujícím lékařem upravena v závislosti na komplikovanosti léčby ve vztahu k položkám, kterých se daná komplikace týká. Rozlišují se tyto čtyři stupně komplikací a jim přiřazená procentní zvýšení náhrady:

  1. komplikace lehká – do 5 %, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu, nemá prokazatelný vliv na celkový stav
  2. komplikace středně závažná – do 10 %, vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci
  3. komplikace závažná – do 15 %, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou a více reoperací, v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav
  4. komplikace těžká – do 20 %, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví