Jak vyplnit záznam či protokol o dopravní nehodě?

Pokud při dopravní nehodě, které jste se stali účastníkem, nedošlo na vozidlech ke škodě vyšší než 100 000 Kč, nedošlo ani k poškození majetku třetích osob a nebyla zraněna či dokonce usmrcena žádná osoba, nejste povinni přivolat na místo policii. Na druhou stranu Vám však v těchto případech vzniká dle zákona o provozu na pozemních komunikacích povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Zákon vyžaduje, aby záznam obsahoval identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Pokud bude dokument obsahovat zmíněné náležitosti, můžete si sepsat vlastní záznam. Je však mnohem pohodlnější užít standardizovaného formuláře s názvem Záznam o dopravní nehodě, jehož podoba je navíc totožná ve všech státech Evropské unie. V případě dopravní nehody v zahraničí se tak nemusíte obávat neznalosti tamního jazyka. 

Jak tedy vyplnit samotný formulář se záznamem o dopravní nehodě? 

První, co budete ve formuláři vyplňovat, bude datum, čas a místo dopravní nehody. Tyto informace byste se měly pokusit popsat co nejkonkrétněji. Pokud se nehoda stane ve městě, místo nehody identifikujte pomocí názvu ulice a popisného čísla domu, na dálnicích a silnicích vyšších tříd zase s pomocí kilometrovníku, případně jiného identifikátoru například dle přilehlosti k určitému odpočívadlu, sjezdu či blízké vesnici. 

V „hlavičce“ formuláře se dále nacházejí kolonky tázající se na to, zda byl někdo při nehodě zraněn či zda vznikla i jiná škoda než na vozidlech účastníků dopravní nehody. Pokud v obou případech odpovíte kladně, jedná se o jeden z výše popsaných případů, kdy k dopravní nehodě musíte zavolat policii. Další kolonka č. 5 je věnována svědkům dopravní nehody. Pokud existují svědci, uveďte jejich celé jméno, trvalé bydliště a kontakt v podobě emailu či telefonního čísla. 

Jak u vozidla A, tak u vozidla B uveďte v kolonce č. 6 Pojištěný/Pojistník celé jméno, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo nebo emailovou adresu vlastníků každého z vozidel, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení. Dále u obou vozidel vyplňte v kolonce č. 7 tovární značku a typ každého z vozidel, rok výroby a registrační značku. Dané informace naleznete v osvědčení o registraci vozidla, v tzv. „malém techničáku“. 

Do kolonky č. 8 Pojistitel uveďte název pojišťoven, u kterých mají účastníci nehody uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu (tzv. povinné ručení) ideálně i s adresou, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty. 

Následující kolonka č. 9 je u obou vozidel věnována Řidiči, účastníkovi nehod. Všechny žádané údaje lze vyčíst z řidičského či občanského průkazu – celé jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, číslo řidičského průkazu a jeho platnost. K vyplnění záznamu o dopravní nehodě jste tak oprávněni vyžádat si řidičský či občanský průkaz druhého účastníka 

V kolonce č. 10 se po Vás chce, abyste pomocí šipky přesně vyznačili na vyobrazených nákresech místo střetu vozidel (například, že se vozidla střetla zboku). 

V kolonce č. 11 máte u obou vozidel popsat viditelná poškození (například rozbité přední sklo, ulomené zrcátko). 

V následující kolonce čl. 12 zaškrtnete z nabízených variant okolností nehody tu, jež nejpřesněji vystihuje Vaši situaci. 

Kolonka č. 13 je určena pro co nejpřesnější nákres okolností průběh nehody, jež jste již z velké části popsali v předchozích kolonkách. 

Do kolonky č. 14 s názvem Poznámky můžete na závěr uvést informace, které ještě nebyly zmíněny, ale považujete je za důležité pro řešení dopravní nehody. 

Nakonec již pouze připojíte podpisy. Podpis záznamu o dopravní nehodě však neznamená uznání odpovědnosti, ale slouží pouze k potvrzení identity účastníků a rozhodných okolností. 

 

Aktuální formulář pro záznam o dopravní nehodě ke stažení