Průběh kauzy PIP 2023

Na podzim roku 2022 proběhlo soudní jednání ohledně odškodnění za vadné prsní implantáty PIP. Soudní řízení bylo následně přerušeno z důvodu kasační stížnosti jednoho z účastníků. Tato kasační stížnost byla podána v souvislosti s přezkumem rozhodnutí z jara 2021.

Předpokládá se, že soudní řízení bude opět pokračovat v červenci 2023.

Průběh kauzy PIP 2018

Francouzský kasační soud rozhodl dne 10.10.2018 ve věci pilotního soudního řízení o odškodnění pacientek s vadnými PIP implantáty (viz předchozí zprávy níže), kdy zrušil předchozí negativní rozsudek odvolacího soudu v Aix-en-Provence ze dne 2. července 2015.

Kasační soud současně postoupil věc k odvolacímu soudu v Paříží, aby případ převzal a znovu rozhodl o odpovědnosti společnosti TÜV Rheinland vůči poškozeným pacientkám.

Výše uvedené rozhodnutí francouzského Kasačního soudu tak opět otevřelo možnost, že odškodnění by mohlo být v budoucnu francouzkými soudy přiznáno. Další vývoj však bude záviset na rozhodnutí odvolacího soudu v Paříži, které se bohužel nejspíše v průběhu roku 2019 nedá očekávat.

Průběh kauzy PIP 2017

Jak jsme již dříve informovali probíhá v rámci EU několik souběžných soudních řízení týkajících se vadných implantátů PIP. V jednom z těchto řízení předložil německý Nejvyšší soud předběžné otázky týkající se interpretace aplikovatelných evropských kontrolních pravidel pro osoby certifikující zdravotnický materiál k Soudnímu dvoru EU.  Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí vymezil, že cílem předmětných evropských kontrolních pravidel je chránit konečné příjemce zdravotnických prostředků (tedy i pacientky s vadnými PIP implantáty). Podmínky, za kterých však může zaviněné nesplnění povinností společnosti TÜV Rheinland založit její odpovědnost vůči poškozeným pacientkám, musí být dány vnitrostátním právem.

V případě poškozených pacientek z ČR účastnících se soudního řízení ve Francii tak bude rozhodující právo francouzské. Z důvodu minimalizace rizik je proto v současné době soudní řízení, kterého se ve Francii účastní i poškozené pacientky z ČR odročeno na neurčito a netrpělivě se očekává rozhodnutí francouzského Kasačního soudu v původním soudním řízení ohledně odškodnění PIP implantátů z roku 2013 (blíže viz předchozí zpráva „Stav řízení PIP 2016“).

Novinky v kauze PIP

Dne 20. 1. 2017 bylo Obchodním soudem v Toulonu vydáno v jednom ze souběžně běžících řízení o odškodnění pacientek s vadnými implantáty PIP rozhodnutí, kterým bylo uloženo společnosti TÜV uhradit skupině 20.000 obětí odškodnění ve výši 3.000 EUR (dále jen „rozhodnutí“). V kauze vadných implantátů PIP je vedeno v rámci EU několik soudních řízení, kdy se v tomto případě jednalo se o soudní řízení, které bylo na rozdíl od řízení, kterého se účastní i poškozené z ČR, ve značně pokročilejším stádiu.

I když se zajisté jedná o pozitivní zprávu, dá se očekávat, že společnost TÜV (jako již v předchozích případech) využije svého práva a podá proti tomuto rozhodnutí odvolání. V rámci odvolacího řízení, pak může opět dojít ke zrušení rozhodnutí, jako se stalo i v případě prvního kladného rozsudku v kauze PIP z listopadu 2013.

Jak již jsme v předchozí zprávě informovali, soudní řízení, kterého se účastní i poškozené pacientky z ČR, je v současné době odročeno a čeká se na příslušné stanovisko soudního dvora EU k odpovědnosti osob certifikujících zdravotnický materiál (tedy i společnosti TÜV). Na tomto stanovisku bude fakticky záviset osud všech soudních řízení týkajících se odškodnění pacientek poškozených v kauze PIP v rámci EU.

Stav řízení PIP 2016

Poslední jednání v kauze PIP bylo naplánováno na 1. 12. 2016. Obchodní soud v Toulonu se však rozhodl jednání opět odročit, tentokrát do července 2017, a to kvůli existenci dvou paralelně probíhajících řízení, jejichž výsledky mohou být pro jeho rozhodování zásadní.

A) Francouzské soudní řízení:

  • Jak jsme již dříve informovali rozhodl v roce 2013 Obchodní soud v Toulonu proti společnostem certifikujícím vadné PIP implantáty TÜV Rheinland France a TÜV Rheinland LGA Products (dále jen „společnost TÜV“) a nařídil jim poskytnout obětem podvodu odškodnění. A to z důvodu, že tyto společnosti v rámci své kontrolní činnosti zanedbaly svou povinnost odborné opatrnosti a péče.
  • Společnost TÜV následně podala proti rozhodnutí Obchodního soudu v Toulonu odvolání a odvolací soud ji dne 2 července 2015 vyhověl a současně rozhodl, že odškodnění již poskytnuté obětem, by mělo být vráceno. Někteří žalobci proto podali mimořádný opravný prostředek k francouzskému Kasačnímu soudu. V současné době se čeká na nařízení jednání.
  • Pokud kasační soud rozsudek odvolacího soudu potvrdí, bude Společnost TÜV moci požadovat navrácení veškerých náhrad již poškozeným vyplacených. Pokud však kasační soud rozhodnutí odvolacího soudu zruší, bude odvolací soud muset provést patřičné změny svého předchozího rozsudku. To by současně znamenalo otevření cesty k rozhodnutí v ostatních podobných řízeních (včetně žalob našich klientů).

B) Německé soudní řízení

  • Německý nejvyšší soud se v řízení vedeném skupinou poškozených ve věci vadných implantátů PIP rozhodl věc předložit Soudnímu dvoru EU, k řízení o předběžné otázce ohledně interpretace aplikovatelných evropských kontrolních pravidel pro osoby certifikující zdravotnický materiál. Příslušné stanovisko Soudního dvora EU je očekáváno v následujících měsících, kdy toto rozhodnutí bude mít zásadní vliv na všechna řízení zahájené v Evropě, včetně řízení ve Francii.

Odročení jednání

18. 7. 2016, Toulon (FR)

Jednání před soudem prvního stupně v Toulonu, nařízené na 7. července 2016, bylo z administrativních důvodů na straně soudu odročeno na 1. prosinec 2016.

Druhé jednání v Toulonu

15. 1. 2015, Toulon (FR)

Dne 7. 1. 2016 proběhlo plánované druhé jednání ve věci poškozených klientek v kauze PIP implantátů, kdy soud prvního stupně v Toulonu pokračoval v procházení základních dokumentů a stanovisek stran. Další jednání bylo poté odročeno na červenec 2016.

Jednání o nárocích nových klientek

2. 9. 2015, Toulon (FR)

Dne 2. 9. 2015 proběhlo plánované první jednání o nárocích nových klientek (včetně všech klientek z ČR) před soudem prvního stupně v Toulonu, v jehož rámci došlo k výměně základních dokumentů a stanovisek stran. Další jednání je naplánováno na 7.1.2016.

Rozhodnutí odvolacího soudu

Dne 2. července 2015 se konalo očekávané jednání před odvolacím soudem v Aix-en-Provence. Odvolací soud bohužel rozhodnutí soudu prvního stupně zvrátil a rozhodl, že kontrolní orgán společnost TÜV Rheinland Group (dále jen „TÜV“) nenese odpovědnost za škodu vzniklou pacientkám užitím vadných prsních implantátů PIP.

Odvolací soud zbavil TÜV jakékoli odpovědnosti za podvod, spáchaný společností Poly Implant Prothèse SA (dále jen „PIP“), neboť TÜV podle něj není vinen jakýmkoli pochybením, pokud jde o počet kontrol či jejich kvalitu. Vedle toho dle odvolacího soudu neexistovala žádná povinnost provádět neohlášené kontroly ve společnosti PIP ani v prostorách výrobce silikonu NUSIL, a i kdyby tyto kontroly byly prováděny, byly by k odhalení podvodu zbytečné. Neboť činy zaměstnanců a managementu společnosti PIP byly překážkou ke zjištění, že dochází k výměně silikonu NUSIL , za jiný, jehož užití k výrobě prsních implantátů nebylo povoleno.

Vysoká složitost rozsudku odvolacího soudu vyžaduje komplexní analýzu a to jak z hlediska jeho právního základu, tak z hlediska životaschopnosti prípadného opravného prostředku, neboť vyčkání na rozhodnutí Nejvyššího soudu může důvodem pro přerušení řízení o nároku na náhradu škody u nových klientek (včetně klientek z ČR), které probíhá před soudem prvního stupně v Toulonu a kde je naplánováno první jednání na 3. 9. 2015.

Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy v současnosti analyzováno spolupracujícími advokáty z Global Justice Network Ltd. a je rozhodováno o dalším procesním postupu.

Jednání soudu ve Francii odročeno

31. 3. 2015, Aix-en-Provence (FR)

Dne 26. 3. 2015 proběhlo v Aix-en-Provence ve Francii jednání odvolacího soudu ve věci odpovědnosti společnosti TÜV Rheinland Group za porušení povinností při kontrole a udílení certifikátů pro prsní implantáty PIP a z toho vyplývající povinnosti odškodnit pacientky, kterým byly právě tyto vadné prsní implantáty voperovány.

Meritem jednání odvolacího soudu bylo řešení otázek porušení povinností společnosti TÜV při kontrolách výrobce PIP implantátů. Po několikahodinovém jednání, při kterém obě stany přednesly k věci rozsáhlou argumentaci, bylo jednání odvolacího soudu odročeno na 2. 7. 2015, kdy je očekáváno vyhlášení rozsudku.

Informační memorandum

Tímto informačním memorandem si První zdravotní poradenská s.r.o. klade za cíl informovat potencionální poškozené o právní pomoci ve věci vymáhání náhrady škody na zdraví následkem využití vadných prsních implantátů od společnosti Poly Implant Prothèse (dále jen „PIP“).

PIP vyráběla nekvalitní a rizikové prsní implantáty. Tento podvod byl odhalen v roce 2010 a v konečném důsledku znamenal bankrot společnosti a trestní stíhání členů managementu PIP.

Prsní implantáty PIP obdržely všechny potřebné certifikáty o kvalitě a bezpečnosti zdravotnického materiálu, které povolovaly jejich prodej ve státech Evropské unie. Certifikáty byly vydané kontrolním orgánem, který má osvědčení takovéto certifikáty vydávat – TÜV Rheinland Group se sídlem v Kolíne nad Rýnem v Německu (dále jen „TÜV“).

TÜV byla v listopadu 2013 shledána příslušným francouzským soudem odpovědnou za porušení svých povinností při udělení certifikátu pro prsní implantáty společnosti PIP (dále jen „Rozsudek“). Rozsudek stanovil základní odškodění pro poškozené klientky, u kterých byl použit prsní implantát společnosti PIP, ve výši 3.000 EUR a 400 EUR na pokrytí nákladů právního zastoupení. Proti Rozsudku bylo podáno společností TÜV odvolání.

První zdravotní poradenská s.r.o. nabízí poradenské a zprostředkovatelské služby k zajištění základního odškodnění stanoveného Rozsudkem (dále jen „Odškodnění“). První zdravotní poradenská s.r.o. spolupracuje s advokáty z Global Justice Network Ltd., kteří zastupují poškozené klientky PIP ve Francii (dále jen „Advokátní kancelář“).

K připojení se k procesu zajištění Odškodnění je ze strany poškozené klientky nutné:

  • podepsat smluvní dokumentaci se společností První zdravotní poradenská s.r.o., která organizačně zajišťuje proces vymáhání Odškodnění v České republice;
  • podepsat smluvní dokumentaci s Advokátní kanceláří;
  • předat společnosti První zdravotní poradenská s.r.o. potřebnou zdravotnickou dokumentaci, která prokazuje provedení plastické operace implantací výrobků od společnosti PIP.

Odměna spojená se zajištěním Odškodnění je hrazena výlučně z vymoženého Odškodnění, a to ve výši 30 %.