Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je jednou ze základních náhrad uplatňovaných v případech újmy na zdraví (nebo jinak ušlý výdělek). Tato náhrada přísluší poškozenému ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem škody (dopravní nehodou, pracovním úrazem atd.) a tím, co bylo poškozenému vyplaceno v důsledku újmy na zdraví (zejména náhrada mzdy či platu a nemocenské dávky). Právo na odškodnění ušlého výdělku vzniká poškozenému, který je následkem utrpěné újmy na zdraví v pracovní neschopnosti, a to za období do ukončení této pracovní neschopnosti. 

U náhrady ztráty na výdělku je třeba, stejně jako u ostatních náhrad, rozlišovat, zda se řídí zákonnou úpravou zákoníku práce (úrazy pracovní a školní) nebo úpravou občanského zákoníku (dopravní nehody, pochybení lékařů, napadení atd.). Rozdíl pak je například ve frekvenci vyplácení, kdy dle zákoníku práce má být zaměstnavatelem náhrada ušlého výdělku vyplácena pravidelně jednou měsíčně, zatímco dle občanského zákoníku je ztráta na výdělku obvykle vyplacena jednorázově, a to po ukončení pracovní neschopnosti poškozeného.

Základní otázkou při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku je výše tzv. průměrného výdělku. Při výpočtu průměrného výdělku je třeba rozlišovat mezi poškozenými zaměstnanci a podnikateli. U poškozených v pracovním poměru se průměrný výdělek počítá vždy dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je pak kalendářní čtvrtletí předcházející vzniku újmy na zdraví (pokud je to pro poškozeného výhodnější, je však možno jako rozhodné období využít celý předchozí kalendářní rok). U osob samostatně výdělečně činných se pak obvykle vychází daňového přiznání a ve složitějších případech je třeba využít k výpočtu znalecký posudek. 

Stejně jako v případě ostatních náhrad újem na zdraví se mohou při výpočtu a následném řešení odškodnění ušlého výdělku vyskytnout mnohé problémy. Lze tak jen doporučit případné nároky náhrady ztráty na výdělku konzultovat s odborníkem. 

Máte problémy s řešením odškodnění ztráty na výdělku. Neváhejte nás kontaktovat.