Politika ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato Politika ochrany osobních údajů je vypracována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

1.2. Cílem této Politiky je klientům a potenciálním klientům („Klienti“) společnosti První zdravotní poradenská, s.r.o., společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ 019 69 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213784 („Společnost“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.

1.3. Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

2. Zásady ochrany osobních údajů

2.1. Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
2.1.1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
2.1.2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
2.1.3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
2.1.4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
2.1.5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
2.1.6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. Informace pro Klienty

Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:


3.1. Správce osobních údajů

3.1.1. Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.1zdravotni.cz.


3.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.2.1. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Mgr. David Hanel, e-mail: info@klblegal.cz.


3.3. Účely zpracovávání a jejich právní základ

3.3.1. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb Klientům, tedy zejména za účelem plnění smlouvy a na základě souhlasu Klienta také pro marketingové účely. Výslovný souhlas je Klient oprávněn kdykoliv odvolat.
3.3.2. Společnost zpracovává osobní údaje proto, aby mohla reálně plnit své smluvní závazky vůči Klientům – jedná se o identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail nebo telefonní číslo, či číslo bankovního účtu Klienta. Okrajově a pouze na základě výslovného
souhlasu Klienta Společnost zpracovává osobní údaje také pro marketingové účely.


3.4. Povinnost poskytnout osobní údaje

3.4.1. Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy.
Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
3.4.2. Klient není povinen udělit Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud Klient odmítne tento souhlas udělit, na vznik a trvání smluvního závazku neudělení souhlasu nebude mít žádný vliv.


3.5. Archivační doba

3.5.1. Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Společnost je povinna uschovat dokumentaci a spis Klienta po dobu pěti (5) let od ukončení účelu zpracování osobních údajů Klienta.


3.6. Kategorie příjemců osobních údajů

3.6.1. Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo ve Společnosti. V některých případech mohou být osobní údaje Klienta poskytnuty za účelem smlouvy o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb souvisejících s vymáháním odškodnění újmy na zdraví Klienta dalším příjemcům. Takovým příjemcem pak může být advokátní kancelář, znalec či překladatel. Společnost sděluje osobní údaje dalším příjemcům pouze v nezbytném rozsahu.


3.7. Předávání osobních údajů do třetích zemí

3.7.1. Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.
3.7.2. V případě výjimečného předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii Společnost používá vzorové smluvní doložky Evropské komise.


4. Práva Klientů

4.1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.


4.2. Právo na přístup k osobním údajům

4.2.1. Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.


4.3. Právo na opravu nebo doplnění

4.3.1. Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.


4.4. Právo na výmaz

4.4.1. Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.


4.5. Právo na omezení zpracování

4.5.1. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.


4.6. Právo na přenositelnost údajů

4.6.1. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.


4.7. Právo vznést námitku

4.7.1. Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních
údajů Společnosti. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává. K přijímání a vyřizování námitek je oprávněna pověřená zaměstnankyně Společnosti, Mgr. Monika Skalová, email: skalova@klblegal.cz.


4.8. Právo podat stížnost

4.8.1. Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


5. Závěrečná ustanovení

5.1. Společnost je oprávněna Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
5.2. Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1. května 2018.