Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Dopravní nehoda, pracovní úraz či jiná újma na zdraví nezřídka ústí v trvalá zdravotní omezení na straně poškozeného. Odborně se trvalé zdravotní následky újmy na zdraví nazývají ztížení společenského uplatnění (zkráceně ZSU) a rozumí se jimi trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví na běžný život poškozeného, kdy dochází k omezení či úplnému vyřazení poškozeného z možnosti společensky se uplatnit ve všech myslitelných oblastech lidského života.

Častým dotazem poškozených proto je, jak odškodnění trvalých zdravotní následků řešit. Tedy jak a kdy lze výši odškodnění ztížení společenského uplatnění vypočíst. S ohledem na fakt, že se obvykle jedná o vyšší částky odškodnění než v případě bolestného, je vhodné tomuto nároku věnovat zvýšenou pozornost.

K ohodnocení ztížení společenského uplatnění je možno přistoupit v situaci, kdy dojde k relativnímu ustálení zdravotního stavu poškozeného. Zjednodušeně řečeno jde o okamžik, kdy je jasné, že se jedná o trvalé poškození zdraví a nelze již předpokládat, že další léčbou dojde ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. V praxi se k hodnocení trvalých následků zpravidla přistupuje rok od újmy na zdraví, každý případ je však nutno posuzovat individuálně.

Způsob výpočtu odškodnění


Pokud jde o výpočet ztížení společenského uplatnění, je třeba stejně jako u ostatních nároků rozlišovat mezi úpravou zákoníku práce (úrazy pracovní a školní) a úpravou občanského zákoníku (dopravní nehody, pochybení lékařů, napadení a další). V případě úrazů pracovních a školních se při výpočtu postupuje dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanovuje hodnoty bodů pro jednotlivé trvalé zdravotní následky úrazů, kdy hodnota jednoho bodu činí 250 Kč. V případě ostatních újem na zdraví se pak postupuje dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která obsahuje speciální výpočtový mechanismus k ohodnocení dopadů újmy na zdraví do života poškozeného.

V obou případech může hodnocení ztížení společenského uplatnění provádět ošetřující lékař, a to většinou do příslušného formuláře od pojišťovny. Vzhledem k tomu, že se v praxi často setkáváme s nesprávnými či neúplnými ohodnoceními trvalých následků vypracovaných ošetřujícími lékaři, využíváme k ohodnocení trvalých následků u našich klientů vždy spolupracujícího znalce.

Máte problémy s odškodněním ZSU? Kontaktujte nás.