Odškodnění za úmrtí

Přišli jste o osobu blízkou v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu, nemoci z povolání, pochybení zdravotníka či jiné škodní události?

Ztráta nejbližší osoby představuje tragickou událost v lidském životě. Takovouto událost nelze pochopitelně žádným způsobem odčinit. Poškozený má však právo žádat po odpovědném subjektu odpovídající odškodnění, ať se již jedná o úmrtí osoby blízké následkem dopravní nehody, pochybení nemocnice, pracovního úrazu, nemoci z povolání, trestného činu nebo v důsledku jiné události.

Zajistíme vám profesionální zastoupení při vyjednávání s odpovědným subjektem či jeho pojistitelem a v případě vedeného trestního řízení vůči viníkovi nehody vás zastoupíme rovněž před orgány činnými v trestním řízení. Nedovolíme, aby byla vaše práva krácena.

Aktuální právní úprava přiznává pozůstalým téměř obdobné náhrady nezávisle na tom, zda k úmrtí osoby blízké došlo v příčinné souvislosti s dopravní nehodou či třeba s pracovním úrazem.

Víte, na co máte nárok?

Jednorázové odškodnění

Výše odškodnění nemajetkové újmy se odvíjí od stupně příbuzenského vztahu a intenzity vztahu pozůstalého se zesnulým. U nejbližších pozůstalých lze požadovat odškodnění duševních útrap až ve výši 1.000.000,- Kč.

Náklady
pohřbu

Hradí se náklady spojené s pohřbem, a to s přihlédnutím ke zvyklostem a okolnostem případu.

Výživa
pozůstalých

V některých případech poškozeným náleží nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, které zesnulý vyživoval nebo měl povinnost jej vyživovat.