Odškodnění za úmrtí osoby blízké v důsledku dopravní nehody

Ztráta blízké osoby představuje tragickou událost v životě každého z nás, kterou pochopitelně nelze žádným způsobem odčinit. Pakliže však přijdete v důsledku dopravní nehody o manžela, partnera, rodiče, potomka, sourozence či jinou osobu blízkou, máte právo po pojistiteli viníka požadovat odpovídající odškodnění za duševní útrapy, náhradu nákladů pohřbu či v některých případech i tzv. pozůstalostní rentu.

Duševní útrapy pozůstalého

V tomto článku se budeme blíže věnovat jednorázovému odškodnění nemajetkové újmy, tedy duševním útrapám. Výše odškodnění duševních útrap se odvíjí od stupně příbuzenského vztahu a intenzity vztahu pozůstalého se zesnulým.

Občanský zákoník stanoví, že při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nejvyšší odškodnění duševních útrap je pak přiznáváno nejbližším osobám zesnulého, a to partnerovi či jeho nejbližším pokrevním příbuzným (rodičům a dětem). Není pochopitelně vyloučena existence duševních útrap u jiných osob blízkých, avšak prokázání blízkého vztahu, a tedy i vzniku nemajetkové újmy, tíží právě poškozeného.

Poškozený, který se odškodnění duševních útrap domáhá, musí tedy v první řadě prokázat existenci vztahu se zesnulým – typicky rodným či oddacím listem, a dále pak intenzitu vzájemného vztahu se zesnulým – například společnou fotodokumentací.

S metodikou stanovení výše duševních útrap přišel v roce 2019 Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozsudku stanovil, že za základní částku této náhrady u nejbližších osob lze považovat dvacetinásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného.

S ohledem na uvedené proto nejbližším pozůstalým, které měly se zesnulým plně fungující vztah a intenzivní citové pouto, lze považovat za standardní odškodnění duševních útrap tuto částku:

– 800 000 Kč, došlo-li k úmrtí osoby blízké v roce 2023

– 750 000 Kč, došlo-li k úmrtí osoby blízké v roce 2022

– 700 000 Kč, došlo-li k úmrtí osoby blízké v roce 2021

Pokud jste následkem dopravní nehody přišli o blízkého člověka, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým specializovaných právníků s Vámi případ citlivě prodiskutuje a zajistí, aby nebyla krácena Vaše práva. Zastoupíme Vás při vyjednávání s odpovědným subjektem a v případě vedeného trestního řízení vůči viníkovi nehody Vás zastoupíme také před orgány činnými v trestním řízení.