Odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou dítěti v dětském zábavním parku

Úraz dítěte představuje pro rodiče vždy nepříjemnou a psychicky zatěžující skutečnost. Častým místem vzniku újmy na zdraví dítěte jsou placené zábavní parky, mnohdy z důvodu nesplnění technických parametrů jeho vybavení. Vyvstává zde otázka, kdo za takové počínání odpovídá. Dle občanského zákoníku ten, kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. V tomto případě se tedy jedná o objektivní odpovědnost provozovatele zábavního zařízení.

Dojde-li tímto k újmě na zdraví dítěte, lze se po provozovateli domáhat peněžité náhrady za vytrpěnou bolest dítěte, přičemž vznikla-li v důsledku poškození zdraví dítěte překážka lepší budoucnosti, provozovatel je povinen nahradit i ztížení společenského uplatnění. Rovněž je možno uplatňovat náhradu nákladů spojených s léčbou dítěte. Jestliže je však v důsledku úrazu způsobena smrt či zvlášť závažná újma na zdraví, lze po provozovateli požadovat odškodnění duševních útrap rodičů či jiné osoby blízké, které by mělo dosahovat výše úměrné jejich utrpení.

Dostali-li jste se do podobné situace a potřebujete právní pomoc, neváhejte se obrátit na náš tým specialistů!