Jízda s opilým řidičem

Mnozí z nás jsou ochotni nastoupit do auta řidiči, který požil alkoholu s myšlenkou, že v situaci, kdy neřídíme nám nehrozí riziko žádného postihu. To však není zcela pravda, „trest“ ale v tomto případě může přijít v poněkud jiné formě. Pokud cestující dobrovolně nastoupí a vědomě cestuje s opilým řidičem, vystavuje se pro případ dopravní nehody riziku tzv. „spoluúčasti“. Spoluúčast je institut, jenž přiznává určitou míru odpovědnosti i jiným osobám než samotnému viníkovi nehody a ve výsledku tak snižuje výši odškodnění, která může být poškozenému přiznána.

Jaká je míra spoluúčasti?

Konkrétní výše spoluúčasti však není zákony nikterak taxativně vymezena a určení její výše spočívá na rozhodování soudů. Určitým vodítkem může být například rozhodnutí soudu ve věci dopravní nehody z roku 2007.

V řešeném případě způsobil dopravní nehodu řidič pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek, když v důsledku svého stavu nezvládl řízení. Následkem nehody zemřel jak řidič, tak i všichni spolucestující. Při vyšetřování nehody se poté ukázalo, že všichni spolujezdci si byli vědomi značné opilosti řidiče. Nadto byl ve voze byl překročen maximální počet cestujících a nikdo nebyl připoutám bezpečnostním pásem. Pozůstalí spolucestujících se následně domáhali odškodnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla viníka dopravní nehody.

Celý případ se tak dostal před soud a v konečné fázi dostal až k Nejvyššímu soudu, který se v rozsudku ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 25 Cdo 4199/2013 vyslovil tak, že maximální výše spoluúčasti za vědomou spolujízdu s řidičem pod vlivem alkoholu je 50 %. Tuto hranici lze ovšem ve stanovených případech překročit, a to v případě, že lze objektivně vnímat příčinnou souvislost mezi jednáním spolujezdce a vznikem škody (typicky například opomenutím užití bezpečnostního pásu u spolujezdce, mělo-li by případné zapnutí pásu vliv na následek nehody).

I přes výše uvedené je však nutno mít  na mysli, že každý případ dopravní nehody je specifický a lze tak jen doporučit vyhledání odborné pomoci za účelem minimalizace případné spoluúčasti a vymožení maximální výše odškodnění. Více informací naleznete na odškodnění po dopravní nehodě.