Jak probíhá šetření dopravní nehody?

Trestný čin, nebo přestupek?

Pro rozhodnutí, zdali bude nehoda šetřena jako přestupek nebo trestný čin, se zejména zkoumá rozsah zranění a skutečnost, jakou povinnost v silničním provozu viník nehody porušil. V případě, že skutek bude kvalifikovaný jako trestný čin, nejčastěji půjde o tyto trestné činy:

  • Obecné ohrožení
  • Ublížení na zdraví z nedbalosti
  • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
  • Usmrcení z nedbalosti
  • Ohrožení pod vlivem návykové látky
  • Případně neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Fáze prověřování dopravní nehody

Ve fázi prověřování policie zajišťuje podklady, které mají objasnit, zdali došlo ke spáchání trestného činu. Zejména dochází k ohledání místa nehody a obstarání znaleckých posudků.

K určení průběhu nehodového děje je obvykle ustanoven znalec z oboru dopravy. Znalec z oboru dopravy má za úkol podat co možná nejpřesnější popis toho, jak nehoda proběhla. Pro určení rozsahu zranění poškozeného je pak zpravidla ustanoven znalec z oboru zdravotnictví.

Fáze prověřování v případě dopravních nehod končí zpravidla zahájením trestního stíhání nebo odevzdáním věci příslušnému orgánu k projednání přestupku.

Trestní stíhání

Zahájením trestního stíhání viníka je zahájena druhá fáze – fáze vyšetřování. Fáze vyšetřování je v případě dopravních nehod zpravidla ukončena podáním obžaloby či v poslední době ne zcela výjimečně i podmíněným zastavením trestního stíhání viníka. V případě podání obžaloby již dále o vině a trestu rozhoduje příslušný trestní soud.

Spolupracujte!

V každém případě vám doporučujeme spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, zejména příslušnému orgánu předložit informace o všech relevantních skutečnostech. Jen tak je totiž možné, aby příslušný orgán věc řádně prošetřil.

Zvláštní důraz by poškozený měl klást i na prostudování znaleckých posudků, neboť znalecký posudek může stanovit spoluodpovědnost poškozeného, což vede k tomu, že pojišťovna v rozsahu spoluodpovědnosti bude zpravidla krátit požadované odškodnění újmy na zdraví.