Co lze vymáhat z povinného ručení

Jako poškozený, tedy ten, kdo dopravní nehodu nezavinil, máte nárok na plnění od pojistitele vozidla, které zavinilo dopravní nehodu. Povinné ručení se vztahuje na materiální škodu i nemajetkovou újmu.

Materiální škoda

Do kategorie materiální škody patří v podstatě vše, co bylo poškozenému zničeno nebo poškozeno v důsledku dopravní nehody. Zejména jde o škodu vztahující se k automobilu, kam patří například opravy, odtah automobilu, zapůjčení náhradního automobilu atd. V případě, že automobil již opravit nelze, pak má poškozený nárok na to, aby mu byla odškodněna tzv. obvyklá cena takového automobilu. Dále se do kategorie materiální škody řadí i škoda, která vznikla na ostatních věcech, jako například na mobilním telefonu, notebooku, oblečení poškozeného atp.

Nemajetková újma

Nemajetkovou újmou se rozumí taková újma, která pro poškozeného není zásahem do jeho majetku, ale přesto je zásahem do jeho sféry, který má být kompenzován.

Odškodnění bolestného

Bolestné je odškodnění za veškerou bolest, kterou poškozený v důsledku dopravní nehody vytrpěl. Výši bolestného určuje ošetřující lékař či soudní znalec, který postupuje podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 

Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění zohledňuje vše, o co se běžný život poškozeného trvale zhoršil. Může jít o obtíže s chůzí, ztížení vykonávání běžných činností, jako jsou práce kolem domu, na zahradě, ztráta možnosti vykonávat některé koníčky poškozeného apod. Určení výše odškodnění ztížení společenského uplatnění zpravidla provádí soudní znalec podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Ušlý příjem

Poškozený se může domáhat dále ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti, v určitých případech i ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Ušlý příjem lze nahradit i OSVČ a to po období, po které nebyl zdravotně schopen svoji profesi vykonávat.

Náklady spojené s péčí o zdraví

Z povinného ručení se hradí rovněž náklady spojené s péči o zdraví, což jsou náklady vynaložené na to, aby se zlepšil zdravotní stav poškozeného. Zpravidla se může jednat o nákup léků, výdajů na cesty do zdravotnických zařízení, nákup zdravotních pomůcek nebo třeba i náklady na péči o poškozeného, který se o sebe nemůže sám postarat. Takovou péči může poskytovat i osoba v domácnosti.

Duševní útrapy

V případě, že poškozený v důsledku nehody zemře, pak mohou blízcí příbuzní či jiné osoby blízké nárokovat tzv. odškodnění duševních útrap, tedy odškodnění za útrapy. Jde o alespoň částečnou kompenzaci za zásah do duševní sféry osob blízkých zemřelému, byť taková kompenzace nedokáže nikdy zcela nahradit ztrátu milovaného člověka. Tento nárok lze ve výjimečných případech požadovat i v případě, kdy poškozený nehodu přežije, avšak utrpěl zvlášť závažnou újmu na zdraví. Za zvlášť závažné ublížení na zdraví se považuje zejména zmrzačení, zohyzdění či ztráta důležitého tělesného orgánu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této webové stránce a služby přizpůsobené vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Cookies nám umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto webových stránek. Umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Vaše následná návštěva těchto webových stránek může být pak snazší a produktivnější. Soubory cookies umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím (informace o dříve navštívených stránkách, preferovaný jazyk a další nastavení). Soubory cookies používá tento web k optimalizaci využití webových stránek. Provozovatel je používá také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které napomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Tyto informace tak mohou napomoci ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se webové stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, část webové stránky, ze kterou na této stránce navštívíte a název vašeho internetového poskytovatele služeb. Používání souborů cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

Zavřít